Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ относно процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд“ – 2015

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд“ – 2015, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, община Искър набира заявление-деклариция за ползване на социалната услугата.

Обществената трапезария е общинска дейност, в структурата на Домашен социален патронаж гр. Искър, предоставяща социална услуга в общността, с капацитет 30 места, насочена към задоволяване на потребностите от храна на най-уязвимите лица.

Община Искър обявява прием за набиране на заявление-декларация от желаещите да ползват услугата, в сградата на  Домашен социален патронаж, град Искър от дата 09.06.2015г., от 8.30 часа до 11.30 часа. Лицата, които подават заявление-декларация не трябва да са участници в други програми.

Проекта е с цел помощ и подкрепа на най-уязвими групи от населението:

 • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
 • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии/пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност/.

Необходимо е кандидатите, при подаването на заявленията-декларации да представят следните документи:

 • Документ за самоличност/лична карта, паспорт/
 • Ако в семейството има деца, родителите да представят акт за раждане на децата.
 • Кандидати, освидетелствани от ТЕЛК да представят копие от Експертно решение на ТЕЛК.

При необходимост, от лицата може да се изиска предоставянето и на други документи.

Комисията ще разглежда заявленията по следните критерии:

 • икономическо-финансово състояние – доход /доходния критерий се използва само при равен резултат от оценката на нуждите/;
 • социална среда и интереси /по този показател се взема под внимание само критерия „близки“ деца, родител/попечител, съпруг/а или лице, с което се съжителства/;
 • медико-социално състояние;
 • здравословен статус и социална активност;
 • равнопоставеност;
 • да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане (Чл.10 т. 5 от ППЗСП);
 • да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години (Чл.10 т.6 от ППЗСП).

На 30.06.2015г. всеки подал заявление-декларация може да провери дали е одобрен в изнесения в  община Искър списък на информационното табло.

 

За допълнителна информация на тел: 06516 23-25(Домашен социален патронаж).