Get Adobe Flash player

39. График за провеждане на заседанията на Общински съвет 11.2018 година

Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и
на Постоянните комисии  през месец ноември  2018 г.

място на провеждане – Заседателна зала община Искър, гр.Искър

Заседание на Общински съвет – Искър – 20.11.2018 г. от 14:00 часа

Заседание на постоянната комисия

Наименование на комисията Дата Час
1. Комисия “Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

Председател: Иван Филипов Коларски;

Членове: 1. Пенка Стоянова Петкова;

2. Борис Иванов Борисов;

3. Пламен Илиев Герчеговски;

4. Мирослав Здравков Петров

20.11.2018 13:30