Get Adobe Flash player

07. График за провеждане на заседанията на Общински съвет 06.2016 година

Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и
на Постоянните комисии през месец юни 2016 г.


място на провеждане – Заседателна зала община Искър, гр.Искър

Заседание на Общински съвет – Искър – 24.06.2016 г. от 14.00 часа

Заседания на постоянните комисии

Наименование на комисията

Дата

Час

1. Комисия “Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

Председател: Светослав Иванов Бординяшки;

Членове: 1.Лида Тодорова Гъбова;

2.Светослав Гетов Йорданов;

3.Пенка Стоянова Петкова;

4. Мирослав Здравков Петров.

23.06.2016 г.

13.30

2. Комисия “Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

Председател: Иван Филипов Коларски;

Членове: 1. Пенка Стоянова Петкова;

2. Борис Иванов Борисов;

3. Пламен Илиев Герчеговски;

4. Мирослав Здравков Петров

23.06.2016 г.

14.30

3. Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”

Председател: Илияна Миткова Йончева – Гложенска;

Членове: 1. Дилан Ненов Диланов;

2. Иван Филипов Коларски;

3. Пенка Стоянова Петкова;

4. Пламен Илиев Герчеговски;

23.06.2016 г.

15.30

4. Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации,” законност и обществен ред”

Председател: Лида Тодорова Гъбова;

Членове: 1. Борис Иванов Борисов;

2. Светослав Гетов Йорданов;

3. Илияна Миткова Йончева – Гложенска;

4. Светослав Иванов Бординяшки.

23.06.2016 г.

16.00

5. Комисия за контрол по изпълнение на решенията и установяване на конфликт на интереси.

Председател: Емил Бочев Емилов;

Членове: 1. Светослав Иванов Бординяшки;

2. Дилан Ненов Диланов;

3. Светослав Гетов Йорданов;

4. Пламен Илиев Герчеговски.

23.06.2016 г.

16.30