Get Adobe Flash player

31. Дневен ред/Покана за заседание – 30.03.2018 год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 30.03.2018 год. (петък) от 15.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр. Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 1. Допълнение на чл.35 от Наредба №26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Искър с Решение №346 от 03.07.2013 г.

Внася: Председателят на ОбС

 1. Изменение  и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общински съвет-Искър с Решение №5 от 25.11.2015 год.

Внася: Председателят на ОбС

 1. Приемане на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управление на общинския дълг на община Искър, област Плевен.

Внася: Кметът на Общината

 1. Изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отпадане на част от капитала на „Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване и продължително лечение гр.Искър“ ЕООД.

Внася: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена на УПИ VIII-1739.

Внася: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена на ПИ №253003.

Внася: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена на ПИ №040058.

Внася: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена на ПИ №135084.

Внася: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена на ПИ №123092.

Внася: Кметът на Общината

 1. Кандидатстване с проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“

Внася: Кметът на Общината

 1. Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците през 2017г. на община Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Дейността на читалищата в община Искър през 2017 год.

Внася: Кметът на Общината

 1. Дейността и финансовото състояние на спортните клубове през 2017 год. и изразходваните средства през годината.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отчет за Дейността на Местната комисия за Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017 год.

Внася:  Зам.кмет на община Искър и Председател на МКБППМН

 1. Отчет за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2017г.

Внася: Председателят на ОбС

 1.  Обсъждане и приемане на Общинската програма за закрила на детето за 2018 г.

Внася: Председателят на ОбС

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за 2017 г.

Внася: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър