Get Adobe Flash player

02. Дневен ред/Покана за заседание – 21.12.2015 год

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 21.12.2015 год. (понеделник) от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Промяна в бюджета на общината за 2015 г.

Докладва: Кмета на Общината

2. Актуализацията на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Искър през 2015 г.

Докладва: Кмета на Общината

3. Определяне на месечна финансова помощ на граждани от община Искър, подложени на хемодиализа за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Вносител: Председателят на ОбС

4. Отчет за дейността на «Пелофарма» ЕООД гр. Искър за третото тримесечие на 2015 г.

Докладва: Председателят на ОбС

5. Промяна на базисни наемни цени през 2016 г.

Докладва: Кмета на Общината

6. Предложение за промяна в структурата на общинската администрация на община Искър.

Докладва: Кмета на Общината

7. Определяне размера на такса ботови отпадъци за 2016 г.

Докладва: Кмета на Общината

8. Възлагане на автобусни превози на територията на Община Искър.

Докладва: Кмета на Общината

9. Одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на общински имот за ПИ №140001 с площ 5.883 дка.

Докладва: Кмета на Общината

10. Одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на общински имот за ПИ №196010 с площ 14.199 дка.

Докладва: Кмета на Общината

11. Преотреждане на ОУ «Христо Ботев», находящо се в УПИ VІІІ 689, кв. 20 по плана на гр. Искър в „Спортен център”.

Докладва: Кмета на Общината

12. Промяна на вида на собственост и започване на процедура за смяна на НТП на ПИ №000334, находящ се в землището на с. Староселци.

Докладва: Кмета на Общината

13. Разделяне на ПИ №319003 по плана за земеразделяне на с. Писарово.

Докладва: Кмета на Общината

14. Разделяне на ПИ №000254 по плана за земеразделяне на с. Староселци.

Докладва: Кмета на Общината

15. Промяна във вида на собственост и започване на процедура за смяна на НТП на ПИ №000166, находящ се в землището на с. Писарово.

Докладва:Кмета на Общината

16. Разрешение за изработване на подробен устройствен план

Докладва:Кмета на Общината

17. Утвърждаване «Схема за преместваем обект»

Докладва:Кмета на Общината

18. Приемане на План за работа на Общински съвет – Искър, гр. Искър за първото тримесечие на 2016 г.

Вносител: Председателят на ОбС

19. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносители: Председатели на комисии

20. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ
Председател на Общински съвет – Искър