Get Adobe Flash player

04. Дневен ред/Покана за заседание – 26.02.2016 год

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 26.02.2016 год. (петък) от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Отчет за изпълнението на Общинска програма за опазване на околната среда и Програма за управление на дейностите по отпадъци през 2015 г. на община Искър, област Плевен.

Докладва: Кмета на Общината

2. Приемане на програма за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Искър 2015 – 2016 г.

Докладва: Кмета на Общината

3. Промяна в бюджета на Общината за 2016 г.

Докладва: Кмета на Общината

4. Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на Общината и прогнозата на общинските сметки за средства от Европейския съюз за периода 2017-2019 г.

Докладва: Кмета на Общината

5. Отчет на Кмета на Общината за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество за 2015 г.

Докладва: Кмета на Общината

6. Съществуване на паралелка VІІІ клас с 13 ученици в ОУ „Васил Левски” с. Долни Луковит.

Докладва: Кмета на Общината

7. Приемане на културен календар за 2016 г.

Докладва: Кмета на Общината

8. Смяна на начина на трайно ползване на ПИ № 000166, находящ се в землището на с. Писарово.

Докладва: Кмета на Общината

9. Смяна на начина на трайно ползване на ПИ № 000334, находящ се в землището на с. Староселци.

Докладва: Кмета на Общината

10. Промяна на вида собственост, смяна НТП на ПИ № 123089, находящ се в землището на гр. Искър.

Докладва: Кмета на Общината

11. Разделяне на УПИ І 871 в кв. 38 по плана на с. Долни Луковит.

Докладва: Кмета на Общината

12. Обединяване на УПИ І973, УПИ ІІ973, УПИ ІІІ973 в кв.158 и УПИ ІІІ974 в кв. 158А по плана на гр. Искър.

Докладва: Кмета на Общината

13. Промяна на вида собственост и започване на процедура за смяна на НТП на ПИ № 319005, находящ се в землището на с. Писарово.

Докладва: Кмета на Общината

14. Определяне на наемната цена на общински мери, пасища и ливади за индивидуално ползване за 2016 г. и срок на договорите за наем.
Докладва: Кмета на Общината

15. Освобождаване от начисляване и плащане на наем имущество на д-р Пламен Василев Нинов.

Вносител: Председателят на Комисията по здравеопазване

16. Отпускане на еднократна финансова помощ на д-р Пламен Василев Нинов за лечение.

Вносител: Председателят на ОбС

17. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносители: Председатели на комисии

18. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ
Председател на Общински съвет – Искър