Get Adobe Flash player

05. Дневен ред/Покана за заседание – 29.03.2016 год

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 29.03.2016 год. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Приемане годишните финансови отчети на Търговските дружества с общинско имущество или общинско участие в капитала.

Внася: Председател ОбС

2. Поемане на краткосрочен общински дълг чрез ползване на банков кредит за осигуряване на временен недостиг на средства, необходими за предварителни плащания по Договор № ОЗМ-1-04-04-153#11 от 14.03.2016 г., сключени между агенция по заетостта и община Искър ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТА ЗА ВСЯКО НАСОЧЕНО И ОДОБРЕНО БЕЗРАБОТНО ЛИЦЕ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА”, НАЕТО ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА ЗА СРОК ОТ 6 МЕСЕЦА.

Внася: Кмета на Общината

3. Информация за дейността на читалищата в Община Искър през 2015 г.

Внася: Кмета на Общината

4. Приемане на културен календар за 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

5. Отчет за дейността и финансовото състояние на спортните клубове през 2015 г. и изразходените средства през годината.

Внася: Кмета на Общината

6. Отчет за Дейността на Местната комисия за Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2015 год.

Внася: Зам.кмет на община Искър и Председател на МКБППМН

7. Приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.

Внася: Председател ОбС

8. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.

Внася: Председател ОбС

9. Изготвяне и приемане на Общинска стратегия за развитие на социални услуги в община Искър.

Внася: Кмета на Общината

10. Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на общинския план за развитие 2014 – 2020 г. на община Искър за 2015 г.

Внася: Кмета на Общината

11. Съществуване на паралелка – ІV клас с 14 ученици в ОУ „Васил Левски” с. Долни Луковит за учебната 2015/2016 г.

Внася: Кмета на Общината

12. Възлагане на автобусни превози на територията на община Искър.

Внася: Кмета на Общината

13. Определяне представител на община Искър на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.

Внася: Кмета на Общината

14. Отдаване под наем за стопанската 2016-2017г. на земеделска земя, общинска собственост.

Внася: Кмета на Общината

15. Включване на животновъди в списъците по чл.37о, ал.6 от ЗСПЗ.

Внася: Кмета на Общината

16. Разделяне на ПИ № 000067 по плана за земеразделяне на с. Долни Луковит.

Внася: Кмета на Общината

17. Продажба на ПИ № 000274 и ПИ № 000273 в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

18. Продажба на общински имот.

Внася: Кмета на Общината

19. Отдаване под наем на имоти – общинска собственост в землищата на с. Староселци и с. Долни Луковит за пет стопански години.

Внася: Кмета на Общината

20. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

21. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.