Get Adobe Flash player

06. Дневен ред/Покана за заседание – 27.04.2016 год

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 27.04.2016 год. (сряда) от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Приемане на отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр. Искър за първото тримесечие на 2016 г.

Внася: Председател ОбС

2. Приемане на годишен отчет за дейността на СБВБДПЛР – Искър ЕООД, гр. Искър за 2015г.

Внася: Председател ОбС

3. Информация за изпълнение на договори по Оперативни програми и по Програмата за развитие на селските райони в община Искър за 2015 г.

Внася: Кмета на Общината

4. Информация за Състоянието на пътната инфраструктура и подготовката за пролетно-летния сезон на 2016 г. в община Искър.

Внася: Кмета на Общината

5. Предложение за включване на животновъди в списъците по чл. 37о, ал.6 от ЗСПЗ.

Внася: Кмета на Общината

6. Продажба на общински имот ПИ № 190071 в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

7. Отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост.

Внася: Кмета на общината

8. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

9. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.