Get Adobe Flash player

08. Дневен ред/Покана за заседание – 24.06.2016 год

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 24.06.2016 год. (петък) от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

  1. Промяна в бюджета на общината за 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

2.Допълване списъка на пътуващите служители от населеното място по местоживеене до населеното място по месторабота и обратно в дейност „Общинска администрация“ гр. Искър /Приложение № 7/.

Внася: Кмета на Общината

3.Общинска стратегия за развитие на социални услуги в община Искър.

Внася: Кмета на Общината

4. Одобряване на споразумения за общинско сътрудничество по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М2ОР001-3.001 „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж“ 2014-2020 г.

Внася: Кмета на Общината

5.Актуализиране състава на Местната комисия за Обществен ред и сигурност.

Внася: Председателя на ОбС

6. Информация за състоянието на училищната мрежа и детските градини в община Искър и тенденции в развитието им през 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

7. Предложение за Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за настаняване наследниците на Шона Елезова Рамаданова.

Внася: Кмета на Общината

8. Предложение за Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за настаняване наследниците на Лазар Цветанов Пеновски.

Внася: Кмета на Общината

9. Предложение за Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за настаняване наследниците на братя Никола и Лазар Лачеви Миткови.

Внася: Кмета на Общината

10. Предложение за Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за настаняване наследниците на Иван Цветков Николовски.

Внася: Кмета на Общината

11. Приемане план за работа на Общински съвет – Искър за второто шестмесечие на 2016 г.

Внася: Председателя на ОбС

12. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

13. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.