Get Adobe Flash player

09. Дневен ред/Покана за заседание – 27.07.2016 год

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 27.07.2016 год. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

  1. Промяна в бюджета на общината за 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

2.Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община Искър на Начално училище „Христо Ботев“, с. Писарово.

Внася: Кмета на Общината

3.Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър да представлява Общината на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.

Внася: Кмета на Общината

4. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр. Искър за второто тримесечие на 2016 г.

Внася: Председателя на ОбС

5.Информация за състоянието на училищата и детските градини в Общината и тенденции в развитието им през учебната 2016/2017 г.

Внася: Кмета на Общината

6. Отчет за работата на администрацията и административно-техническото обслужване за 2015 г.

Внася: Кмета на Общината

7. Отчет за работата на Общински съвет – Искър за първото шестмесечие на 2016 г.

Внася: Председателя на ОбС

8. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Искър за първото шестмесечие на 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

9. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

10. Продажба на жилищна сграда, кухня, 3 стопански сгради и навес, построени чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII-876 и навес УПИ VII-876, кв. 37 по плана на с. Долни Луковит.

Внася: Кмета на Общината

11. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

12. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.