Get Adobe Flash player

10. Дневен ред/Покана за заседание – 26.08.2016 год

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 26.08.2016 год. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1.Отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетни сметки и фондове на общината за времето от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

Внася: Кмета на Общината

2. Промяна в бюджета на Общината за 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

3.Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на Общината и прогнозата на общинските сметки за средства от Европейския съюз за периода 2017-2019 г.

Внася: Кмета на Общината

4. Допълване списъка на пътуващите служители от населеното място по местоживеене до населеното място по месторабота и обратно в дейност „Общинска администрация“ гр. Искър /Приложение № 7/.

Внася: Кмета на Общината

4.Удължаване срока на договорите за общо ползване на пасища и мери, сключени на основание Решение № 54 от 28.01.2016 г. на Общински съвет – Искър.

Внася: Кмета на Общината

5.Отдаване под наем за пет стопански години на земеделски имоти, частна общинска собственост.

Внася: Кмета на Общината

6. Приемане на Наредба № 30 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Искър.

Внася: Кмета на Общината

7.Продажба на общински имот.

Внася: Кмета на Общината

8. Продажба на две полумасивни жилищни сгради и стопанска сграда, построени чрез отстъпено право на строеж върху общински уреголиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-875, кв.37 по плана на с. Долни Луковит

Внася: Кмета на Общината

9. Изменение т.1 в Решение № 174 от 27.07.2016 г. По Протокол № 10 на Общински съвет – Искър.

Внася: Кмета на Общината

10.Определяне представител на Общински съвет- Искър в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия.

Внася: Председател ОбС

11.Актуализация на Общински план за развитие на община Искър за периода 2014 – 2020 г.

Внася: Кмета на Общината

12. Удостоверяване приоритетен обект във връзка с Проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“.

Внася: Кмета на Общината

13.Удостоверяване приоритетен обект във връзка с Проект „ Реконструкция на улична мрежа в община Искър“.

Внася: Кмета на Общината

14.Удостоверявяне приоритетен обект във връзка с Проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „ П. Р. Славейков-1926“ с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

15.Удостоверявяне приоритетен обект във връзка с Проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „ Хр. Ботев -1905“ с. Писарово.

Внася: Кмета на Общината

16.Удостоверявяне приоритетен обект във връзка с Проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „ Хр. Ботев 1924“ с. Долни Луковит.

Внася: Кмета на Общината

17.Удостоверявяне приоритетен обект във връзка с Проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „ Ламби Кандев 1893“ гр. Искър.

Внася: Кмета на Общината

18. Даване на съгласие за кандидатстване с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. /Проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „ П. Р. Славейков-1926“ с. Староселци/.

Внася: Кмета на Общината

19. Даване на съгласие за кандидатстване с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. / Проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „ Хр. Ботев -1905“ с. Писарово/.

Внася: Кмета на Общината

20. Даване на съгласие за кандидатстване с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. / Проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „ Хр. Ботев 1924“ с. Долни Луковит/.

Внася: Кмета на Общината

21. Даване на съгласие за кандидатстване с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. / Проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „ Ламби Кандев 1893“ гр. Искър /.

Внася: Кмета на Общината

22. Кандидатстване на община Искър пред ДФ „Земеделие“ за финансиране на Проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“.

Внася: Кмета на Общината

23. Кандидатстване на община Искър пред ДФ „Земеделие“ за финансиране на Проект „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“.

Внася: Кмета на Общината

24. Даване на съгласие за сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж в УПИ ІІІ кв.36 по плана на с. Староселци за изпълнение на Проект „Ремонт, обзавеждане и обуродване на НЧ „ П. Р. Славейков-1926“ с. Староселци“.

Внася: Кмета на Общината

25.Даване на съгласие за сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж в УПИ ХVІІІ – 398, кв.78 по плана на с. Писарово за изпълнение на Проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „ Хр. Ботев -1905“ с. Писарово“.

Внася: Кмета на Общината

26.Даване на съгласие за сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж в УПИ 473, кв.28 по плана на с. Долни Луковит за изпълнение на Проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „ Хр. Ботев 1924“ с. Долни Луковит“.

Внася: Кмета на Общината

27.Даване на съгласие за сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж в УПИ І – 602, кв.65а по плана на гр. Искър за изпълнение на Проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „ Ламби Кандев 1893“ гр. Искър“.

Внася: Кмета на Общината

28. Отмяна на Решение № 154 от 24.06.2016 г. по Протокол № 9 на Общински съвет – Искър и Одобряване на ново Споразумение за общинско сътрудничество по проект „Приятели“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Внася: Кмета на Общината

29.Подпомагане за възстановяване на лятна кухня.

Внася: Кмета на Общината

30. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

31. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.