Get Adobe Flash player

12. Дневен ред/Покана за заседание – 27.09.2016 год

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 27.09.2016 год. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1.Приемане на „Общинска програма за опазване на околната среда на община Искър 2015-2020 г.“

Внася: Кмета на Общината

2. Приемане на „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците – община Искър 2016 – 2020 г.“

Внася: Кмета на Общината

3.Участие на община Искър в Регионална програма за заетост и обучение на област Плевен.

Внася: Кмета на Общината

4. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Искър.

Внася: Кмета на Общината

5.Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Искър.

Внася: Кмета на Общината

6. Брой групи и тяхната численост в ДГ „Мара Балева“, гр. Искър.

Внася: Кмета на Общината

7. Формиране на маломерни паралелки в СУ „Хр. Смирненски“ гр. Искър през учебната 2016/2017 г.

Внася: Кмета на Общината

8. Формиране на маломерни паралелки в НУ „Христо Ботев“ с. Писарово през учебната 2016/2017 г.

Внася: Кмета на Общината

9. Формиране на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски“ с. Долни Луковит през учебната 2016/2017 г.

Внася: Кмета на Общината

10. Информация за управлението, стопанисването и разпореждането с общинския поземлен фонд през 2015 г.

Внася: Кмета на Общината

11. Допълване на Решение № 110 от 29.03.2016 г. по Протокол № 6 за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и стопанисвани от Общината в землищата на с. Староселци и с. Долни Луковит, община Искър за пет стопански години.

Внася: Кмета на Общината

12. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план.

Внася: Кмета на Общината

13. Продажба на жилищна сграда, лятна кухня, гараж, двуетажна стопанска сграда, две паянтови стопански сгради и два навеса, построени чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІ-1566, кв.98 по плана на гр. Искър.

Внася: Кмета на Общината

14. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

15. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.