Get Adobe Flash player

13. Дневен ред/Покана за заседание – 28.10.2016 год

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 28.10.2016 год. (петък) от 14.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр. Искър с предложение за следния

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 1. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост в община Искър през 20016 г.

Внася: Кмета на Общината

 

 1. Промяна в бюджета на Общината за 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

 

 1. Отчет на дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр. Искър за третото тримесечие на 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

 

 1. Продажба на жилищна сграда, лятна кухня, гараж, стопанска сграда, построени чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVII-1566, кв.98 по плана на гр.Искър.

Внася: Кмета на Общината

 

 1. Изменение на Решение № 225 по Протокол № 13 от 27.09.2016 г., прието от Общински съвет – Искър и върнато като незаконосъобразно със Заповед № РД-29-11/10.10.2016 г. на Областен управител на област Плевен.

Внася: Кмета на Общината

 

 1. Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд на наследниците на Гено Игнатов Павлов.

Внася: Кмета на Общината

 

 1. Подготовка на община Искър за работа при зимни условия.

Внася: Кмета на Общината

 

 1. Формиране на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски“ с. Долни Луковит през учебната 2016/2017 г.

Внася: Кмета на Общината

 

 

 

 

 1. Участие на община Искър в СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг“, което след присъединяването на община Искър ще бъде преименувано на СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър.

Внася: Кмета на Общината

 

 1. Промяна на вида собственост, смяна на НТП на ПИ №000365, находящ се в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

 1. 11. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

 

 

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.