Get Adobe Flash player

14. Дневен ред/Покана за заседание – 30.11.2016 год

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 30.11.2016 год. (сряда) от 10.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр. Искър с предложение за следния

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

  1. Промяна в бюджета на Общината за 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

 

  1. Определяне на базисни наемни цени през 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

 

  1. Отдаване под наем на полските пътища включени в споразуменията по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2016-2017г.

Внася: Кмета на Общината

 

  1. Отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост.

Внася: Кмета на Общината

 

  1. Съществуване на маломерна паралелка в начален етап в ОУ „Васил Левски“ с. Долни Луковит.

Внася: Кмета на Общината

 

  1. Приемане на „Общинска програма за опазване на околната среда на община Искър 2015 – 2020 г.“.

Внася: Кмета на Общината

 

  1. Приемане на Анализ от потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Искър /по чл.196, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование/.

Внася: Кмета на Общината

 

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.