Get Adobe Flash player

15. Дневен ред/Покана за заседание – 19.12.2016 год

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 19.12.2016 год. (понеделник) от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр. Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Промяна в бюджета на Общината за 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

2. Отчет за изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

3. Допълване на списъка с животновъди приложен към Решение №54 от 28.01.2016 г. на Общински съвет – гр.Искър.

Внася: Кмета на Общината

4. Съществуване на маломерна паралелка в начален етап в ОУ „Васил Левски“ с. Долни Луковит.

Внася: Кмета на Общината

5. Разрешение за поставяне на паметна плоча в терен публична общинска собственост.

Внася: Кмета на Общината

6. Приемане на План за работа на Общински съвет – Искър, гр. Искър за първото шестмечесие на 2017 г.

Внася: Председателят на ОбС

7. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

8. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.