Get Adobe Flash player

16. Дневен ред/Покана за заседание – 27.12.2016 год

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

  1. Определяне на основните месечни работни заплати на кметовете на кметствата, считано от 01.01.2017г.

Внася: Кмета на Общината

  1. Ползване на финансови средства от набрани отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за извършване на доставки, необходими за функционирането на Регионална система за управление на отпадъците – Плевен

Внася: Кмета на Общината

  1. Ползване на финансови средства от набрани отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за предварително третиране чрез сепариране на смесени битови отпадъци и оползотворяване чрез компостиране на зелени отпадъци в Регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен.

Внася: Кмета на Общината

  1. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2017г.

Внася: Кмета на Общината

  1. Определяне на такса за битови отпадъци за 2017г.

Внася: Кмета на Общината

  1. Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд.

Внася: Кмета на Общината

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.