Get Adobe Flash player

17. Дневен ред/Покана за заседание – 27.01.2017 год

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 27.01.2017 год. (петък) от 10.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр. Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 

 1. Отпускане на средства за обезпечаване на кръводарителната кампания в община Искър.

Внася: Кмета на Общината

 1. Приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

Внася: Кмета на Общината

 1. Определяне на такса за детска ясла, детски градини, домашен социален патронаж и други общински социални такси за 2017 г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Определяне на месечна финансова помощ на граждани от община Искър, подложени на хемодиализа за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Внася: Председателя на ОбС

 1. Обсъждане и приемане на проектобюджета на общината за 2017г.

Внася: Кмета на Общината

 

 1. Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I1851 в кв. 10А по плана на гр.Искър и предоставянето му с безвъзмездно право на строеж за построяване на фабрика за безвредно производство.

Внася: Кмета на Общината

 1. Изготвяне на ПУП – ПРЗ, ПП с промяна предназначението на земята и изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура за подобект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Искър“

Внася: Кмета на Общината

 1. Изготвяне на ПУП – ПП за изграждане на захранващ водопровод за противопожарни нужди на обект: „Реконструкция спортен център гр.Искър, община Искър“, кв.158, УПИ IV-973, 974 по плана на гр.Искър.

Внася: Кмета на Общината

 1. Сключване на Договор за изграждане и обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в Община Искър.

Внася: Кмета на Общината

 1. Разрешение за включване на отпадни води в септична яма собственост на Община Искър.

Внася: Кмета на Общината

 1. Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване през стопанската 2017-2018г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за четвъртото тримесечие на 2016 г.

Внася: Председателя на ОбС

 1. Отчет за дейността на  Общинския съвет и постоянните комисии за второто шестмесечие на 2016г.

Внася: Председателя на ОбС

 1. Изменение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена.

Внася: Председателя на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.