Get Adobe Flash player

18. Дневен ред/Покана за заседание – 24.02.2017 год

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 24.02.2017 год. (петък) от 10.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр. Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

Отчет на Кмета на община Искър за изпълнение на актовете на Общински съвет- Искър през второто шестмесечие на 2016г.

Внася: Кмета на Общината

Обсъждане и приемане на Информация за състоянието и анализ на безработицата в община Искър към 31.12.2016 г.

Внася: Кмета на Общината

Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на общината и прогнозата на общинските сметки за средствата от Европейския съюз за периода 2018-2020 г.

Внася: Кмета на Общината

Отчет на Кмета на общината за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество за 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

Определяне размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им. Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и  ливадите за стопанската 2017-2018г. Определяне такса на декар за общо ползване и наемна цена на декар за индивидуално ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2017-2018 год.

Внася: Кмета на Общината

Кандидатстване на Община Искър в Министерството на околната среда  водите – Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ по  НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017 год.  на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ с три проекта.

Внася: Кмета на Общината

Изменение на Подробен устройствен план за УПИ XIII, кв. 29 по плана на с.Староселци.

Внася: Кмета на Общината

Дарение на движими вещи – Принтер и кабел ЮСБ от община Искър на Военно окръжие – Плевен.

Внася: Кмета на Общината

Дарение на движими вещи – Желязна каса от община Искър на „Пелофарма“ ЕООД, гр.Искър.

Внася: Кмета на Общината

Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър да представлява Общината на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.

Внася: Кмета на Общината

Информация за Културен календар на Община Искър за 2017г.

Внася: Зам.кмета на Общината

Определяне на представител на Общински съвет – Искър за участие в заседание на Областния съвет за развитие.

Внася: Председателя на ОбС

Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.