Get Adobe Flash player

01. Дневен ред/Покана за заседание – 25.11.2015 год

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 25.11.2015 год. (сряда) от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Заповед РД-29-17 от 02.10.2015 г. за ново обсъждане на Решение №824 и Решение №825 от 18.09.2015 г. по Протокол №63 на Общински съвет Искър.

Вносител: Председателят на ОбС- Искър

2. Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 г.

Докладва: Председателят на ОбС

3. Избор на Заместник-председател на Общински съвет – Искър, гр. Искър.

Докладва: Председателят на ОбС

4. Определяне на председателите и състава на постоянните комисии към Общински съвет – Искър, гр. Искър.

Докладва: Председателят на ОбС

5. Определяне на представител от Общински съвет – Искър в Областния съвет за развитие.

Докладва: Председателят на ОбС

6. Определяне на представител на Общински съвет Искър в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

Докладва: Председателят на ОбС

7. Актуализация на Наредба №24 за определянето на администрирането на местните такси и цени на услуги.

Докладва:Кмета на Общината

8. Продажба на жилищна сграда, построена върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-1626 в кв. 146А по плана на гр. Искър.

Докладва:Кмета на Общината

9. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот публична общинска собственост.

Докладва:Кмета на Общината

10. Приемане на План за действие на община Искър (2015 – 2020 г.) за интегране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Докладва:Кмета на Общината

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.
ЛЮБОМИР ЙОЛОВ
Председател на Общински съвет – Искър