Get Adobe Flash player

19. Дневен ред/Покана за заседание – 31.03.2017 год

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 31.03.2017 год. (петък) от 14.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр. Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Приемане годишните финансови отчети на Търговските дружества с общинско имущество или общинско участие в капитала.

Внася: Кмета на Общината

 1. Информация за дейността на читалищата в Община Искър през 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Отчет за дейността и финансовото състояние на спортните клубове през 2016 г. и изразходените средства през годината.

Внася: Кмета на Общината

 1. Отдаване под наем  за стопанската 2017-2018г.на земеделска земя, общинск асобственост и определяне на наемна цена.

Внася: Кмета на Общината

 1. Приемане на годишен доклад за наблюдението и изпълнението на общинския план за развитие 2014-2020г. на община Искър за 2016г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Приемане на общинска програма по енергийна ефективност на община Искър за периода 2017-2020 г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Отчет за изпълнението на Общинска програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците през 2016 на община Искър, област Плевен.

Внася: Кмета на Общината

 1. Продажба на ПИ №000272 в землището на с.Писарово.

Внася: Кмета на Общината

 1. Създаване на Консултативен кабинет към Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – Община Искър.

Внася: Кмета на Общината

 1. Отчет за Дейността на Местната комисия за Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2016 год.

Внася:  Зам.кмет на община Искър и Председател на МКБППМН

 1. Отчет за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2016г.

Внася: Председателя на ОбС

 1.  Обсъждане и приемане на Общинската програма за закрила на детето за 2017 г.

Внася: Председателя на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет