Get Adobe Flash player

20. Дневен ред/Покана за заседание – 28.04.2017 год

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 28.04.2017 год. (петък) от 14.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 1. Приемане на отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр. Искър за първото тримесечие на 2017 г.

Внася: Председател ОбС

 1. Приемане на отчет за дейността на СБВБДПЛР – Искър ЕООД, гр. Искър за 2016г.

Внася: Председател ОбС

 1. Изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Искър 2016-2020 г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Промяна в Списъка на пътуващите служители от населеното място по местоживеене до населеното място по месторабота и обратно в дейност “Общинска администрация” гр.Искър (Приложение №7).

Внася: Кмета на Общината

 1. Промяна в бюджета на общината за 2017г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Допълване на чл.21 от Наредба 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Раздел III Такси за детска ясла, детски градини, домашен социален патронаж и други общински социални услуги.

Внася: Кмета на общината

 1. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 2017-2019 и План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Искър за периода 2017-2018 година.

Внася: Кмета на общината

 1. Разделяне на ПИ №000143 по плана за земеразделяне на с.Писарово.

Внася: Кмета на общината

 1. Разделяне на ПИ №000139 по плана за земеразделяне на с.Писарово.

Внася: Кмета на общината

 1. Промяна на вида собственост и започване на процедура за смяна на НТП на ПИ №000154, находящ се в землището на с.Писарово.

Внася: Кмета на общината

 1. Промяна на вида собсвтеност и започване на процедура за смяна на НТП на ПИ №219020, находящ се в землището на с.Писарово.

Внася: Кмета на общината

 1. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план.

Внася: Кмета на общината

 

 1. Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I642 в кв.37 по плана на с.Староселци и продажба за изграждането на „Дом за стари хора – хоспис“.

Внася: Кмета на общината

 1. Дарение на 7 бр. (седем броя) мултифункционални лазерни устройства 3 в 1 (принтери), марка: BROTHER, модел: DCP1512EYJ1 на обща стойност 1008,00 лв. (хиляда и осем лева) на Народно читалище „Ламби Кандев -1893“, гр.Искър, Средно училище „Христо Смирненски“, гр.Искър, Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит, както и следните кметства на територията на община Искър – кметство с.Староселци и кметство с.Писарово.

Внася: Кмета на общината

 1. Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър да представлява Общината на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.

Внася: Кмета на общината

 1. Определяне на представител на Общински съвет – Искър в Областен съвет за развитие.

Внася: Председател ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър