Get Adobe Flash player

21. Дневен ред/Покана за заседание – 30.05.2017 год

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 30.05.2017 год. (вторник) от 14.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

  1. Анализ за дейността на Районна служба «Пожарна безопасност и защита на населението» – Кнежа за 2016г.

Внася: Председателя на ОбС

  1. Анализ за дейността на РУ – Долни Дъбник, респ. ПУ – Искър за 2016г.

Внася: Председателя на ОбС

  1. Отчет за работата на общинската администрация през 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

  1. Промяна в бюджета на общината за 2017г.

Внася: Кмета на Общината

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър