Get Adobe Flash player

22. Дневен ред/Покана за заседание – 30.06.2017 год

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 30.06.2017 год. (петък) от 15.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 1. Изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена, приета от Общински съвет – Искър с  Решение № 33 от 6.09.1996 г.,посл. Изм. с Решение № 297 от 27.01.2017 г.

Внася: Председателя на ОбС

 1. Изменение на чл.28 и отмяна на чл.36 от Наредба №31 за условията и реда за записване, отписване  и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Искър, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 220 от 27.09.2016 г.

Внася: Председателя на ОбС

 1. Смяна на НТП на ПИ  № 219020, находящ се в землището на с.Писарово.

Внася: Кмета на Общината

 1. Смяна на НТП на ПИ  № 000154, находящ се в землището на с.Писарово.

Внася: Кмета на Общината

 1. Продажба на общински имот.

Внася: Кмета на Общината

 1. Отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост.

Внася: Кмета на Общината

 1. Започване на процедура за смяна на НТП на ПИ № 000178, находящ се в землището на с.Писарово.

Внася: Кмета на Общината

 1. Започване на процедура за смяна на НТП на ПИ № 000167, находящ се в землището на с.Писарово.

Внася: Кмета на Общината

 1. Информация за състоянието на училищната мрежа и детските градини в община Искър и тенденции в развитието им през 2017 г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет (МС) за отпускане на персонална пенсия по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на децата Зоя Милчева Асенова и Лазарин Милчев Асенов, живущи в гр. Искър.

Внася: Кмета на Общината

 1. План за работа на Общински съвет – Искър за второто шестмесечие на 2017г.

Внася: Председателя на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър