Get Adobe Flash player

23. Дневен ред/Покана за заседание – 27.07.2017 год

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 27.07.2017 год. (четвъртък) от 15.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Приемане на отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр. Искър за второто тримесечие на 2017 г.

Внася: Председателя на ОбС

 1. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за първото шестмесечие на 2017г.

Внася: Председателя на ОбС

 1. Отчет на Кмета на община Искър за изпълнение на актовете на Общински съвет – Искър за първото шестмесечие на 2017г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Промяна в бюджета на общината за 2017 г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Предложение Детска градина „Мара Балева“ гр.Искър да бъде включена в списъка на средищните детски градини училища.

Внася: Кмета на Общината

 1. Продажба на общински имот.

Внася: Кмета на Общината

 1. Продажба на общински имот.

Внася: Кмета на Общината

 1. Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд.

Внася: Кмета на Общината

 1. Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I626 в кв. 12А по плана на с.Староселци и продажба за изграждането на „оранжерии за зеленчукопроизводство“.

Внася: Кмета на Общината

 1. Продажба на УПИ I642 в кв. 37 по плана на с.Староселци.

Внася: Кмета на Общината

 1. Отдаване под наем за пет стопански години на земеделски имоти, общинска собственост.

Внася: Кмета на Общината

 1. Изменение на т.5 от Решение №329 от 31.03.2017 год. по Протокол № 20 за отдаване под наем за стопанската 2017-2018год. на земеделска земя, общинска собственост и определяне на наемна цена.

Внася: Кмета на Общината

 1. Възстановяване на внесени от община Искър отчисления, в размер на 6 960 лв. по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) с цел разходването им за Морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на община Искър.

Внася: Кмета на Общината

 1. Възстановяване на внесени от община Искър отчисления, в размер на 104 240,33 лв. по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) с цел разходването им за извършване на „Доставка на специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване и доставка на контейнери за смет тип „Бобър“ и кофи за смет тип „Мева“ за нуждите на община Искър“.

Внася: Кмета на Общината

 1. Приемане на Правилник за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ.

Внася: Председателя на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър