Get Adobe Flash player

24. Дневен ред/Покана за заседание – 30.08.2017 год

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 30.08.2017 год. (сряда) от 15.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Състоянието на общинския дълг на общината през 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена, приета от Общински съвет – Искър с  Решение № 33 от 6.09.1996 г., посл. изм. с Решение № 376 от 30.06.2017 г.

Внася: Председателя на ОбС

 1. Готовността на учебните заведения в Община Искър за предстоящата учебна 2017/2018 година.

Внася: Кмета на Общината

 1. Ежегодно актуализиране списъка на средищните училища.

Внася: Кмета на Общината

 1. Състояние на парковете в Община Искър, поддържане, опазване на тревната и дървесната растителност.

Внася: Кмета на Общината

 1. Актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Искър 2016-2020 г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Определяне на пазарна цена за ПИ №000154.

Внася: Кмета на Общината

 1. Определяне на пазарна цена за ПИ №219020.

Внася: Кмета на Общината

 1. Отдаване под наем за седем стопански години на земеделски имоти, общинска собственост.

Внася: Кмета на Общината

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър