Get Adobe Flash player

25. Дневен ред/Покана за заседание – 27.09.2017 год

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 27.09.2017 год. (сряда) от 15.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

 1. Изменение и допълнение на Наредба № 23 за управление на общинската пътна мрежа в община Искър, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 223 от 28.11.2008г.

Внася: Председателя на ОбС

 1. Информация за паралелки под норматив и слети паралелки в училищата през 2017/2018 година.

Внася: Кмета на Общината

 1. Съществуване на паралека II клас с 10 ученици в ОУ „Васил Левски“, с.Долни Луковит.

Внася: Кмета на Общината

 1. Съществуване на паралеки IVклас със 7 ученици и VII клас със 7 ученици в ОУ „Васил Левски“, с.Долни Луковит.

Внася: Кмета на Общината

 1. Съществуване на маломерни паралеки в НУ „Христо Ботев“, с.Писарово.

Внася: Кмета на Общината

 1. Информация за управлението, стопанисването и разпореждането с общинския поземлен фонд през 2017 г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Предварително съгласие и разрешение за изработване на ПУП – ПП.

Внася: Кмета на Общината

 1. Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I в кв.97А по плана на гр.Искър и продажба за изграждането на едноетажна жилищна сграда.

Внася: Кмета на Общината

 1. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Искър през 2017 г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Искър през 2017 г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Кандидатстване на Община Искър за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проект Рекултивация и закриване на старо общинско депо за отпадъци в землището на гр.Искър.

Внася: Кмета на Общината

 1. Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър да представлява Общината на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.

Внася: Кмета на Общината

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър