Get Adobe Flash player

26. Дневен ред/Покана за заседание – 31.10.2017 год.

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 31.10.2017 год. (вторник) от 15.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Изменение на чл.32 и допълнение на чл.34 от Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Искър , приета от Общински съвет – Искър с Решение № 260 от 30.01.2009г.

Внася: Председателя на ОбС

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД – гр.Искър за третото тримесечие на 2017г.

Внася: Председателя на ОбС

 1. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Искър през 2017г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Промяна в бюджета на общината за 2017 г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Искър през 2017 г. и определяне на пазарна цена за УПИ I-1852.

Внася: Кмета на Общината

 1. Определяне на пазарна цена за ПИ №104062.

Внася: Кмета на Общината

 1. Определяне на пазарна цена за УПИ I-626.

Внася: Кмета на Общината

 1. Определяне на пазарна цена за УПИ I-1135.

Внася: Кмета на Общината

 1. Отдаване под наем на полските пътища и напоителните канали включени в масивите за ползване и разпределени със заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2017-2018г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Актуализация на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018г., останали след разпределението от Комисията по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ.

Внася: Кмета на Общината

 

 1. Приемане на програма за физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Искър 2017-2019 г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Приемане и третиране на отпадъци от Община Кнежа в Регионалната система за управление на отпадъците – Плевен.

Внася: Кмета на Общината

 1. Подготовка на Община Искър за работа при зимни условия.

Внася: Кмета на Общината

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър