Get Adobe Flash player

27. Дневен ред/Покана за заседание – 29.11.2017 год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 29.11.2017 год. (сряда) от 15.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Определяне на месечна финансова помощ на граждани от община Искър, подложени на хемодиализа за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

Внася: Председателя на ОбС

 1. Определяне на базисни наемни цени през 2018г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Промяна в бюджета на общината за 2017 г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Съществуване на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски“, с.Долни Луковит.

Внася: Кмета на Общината

 1. Отмяна на Решение №453/31.10.2017г. на Общински съвет – Искър.

Внася: Кмета на Общината

 1. Удължаване на срока на Договор №Д-ОА-14/09.01.2014г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Опрощаване / Отказ от опрощаване на общинско публично вземане.

Внася: Кмета на Общината

 1. Продажба на жилищна сграда, кухня, гараж и склад построени чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-193, кв.86 по плана на с.Долни Луковит.

Внася: Кмета на Общината

 1. Предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПП за обект: “Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на „ЕТА – ЖЕЛЕВА“ ЕООД в землището на гр. Искър и землището на с.Староселци, община Искър, област Плевен“.

Внася: Кмета на Общината

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър