Get Adobe Flash player

28. Дневен ред/Покана за заседание – 20.12.2017 год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 20.12.2017 год. (сряда) от 15.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Промяна в бюджета на общината за 2017 г.

Внася: Кмета на Общината

  1. Определяне на такса за битови отпадъци за 2018 год.

Внася: Кмета на Общината

  1. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 година.

Внася: Кмета на Общината

  1. Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Искър за четвъртото тримесечие на 2017 г.

Внася: Кмета на Общината

  1. Продажба на жилищна сграда, лятна кухня, гараж и две стопански сгради построени чрез отстъпено право на право на строеж върху общински урегулуран поземлен имот /УПИ/ III-1521, кв.104Б по плана на гр.Искър.

Внася: Кмета на Общината

  1. Включване на служител в областна комисия за изработване на областна здравна карта.

Внася: Кмета на Общината

  1. Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър да представлява Общината на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.

Внася: Кмета на Общината

  1. Приемане на План за работа на Общински съвет – Искър, гр. Искър за първото шестмесечие на 2018 г.

Внася: Председателя на ОбС

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър