Get Adobe Flash player

29. Дневен ред/Покана за заседание – 30.01.2018 год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 30.01.2018 год. (вторник) от 13.30 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр. Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 1. Отпускане на средства за обезпечаване на кръводарителната кампания в община Искър.

Внася: Кмета на Общината

 1. Приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

Внася: Кмета на Общината

 1. Увеличаване основната месечна работна заплата на Кмета на Община Искър.

Внася: Председател на комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика“

 1. Определяне на основните месечни работни заплати на Кметовете на кметства, считано от 01.01.2018 г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Предложение за промяна в общата численост на общинската администрация на община Искър.

Внася: Кмета на Общината

 1. Приемане на бюджета на Община Искър за 2018 година.

Внася: Кмета на Общината

 1. Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на общината и прогнозата на общинските сметки за средства от Европейския съюз за периода 2018-2020 г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 15/07/2/0/00500 от 28.12.2017год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020год., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Реконструкция на уличната мрежа в община Искър“, сключен между Община Искър и ДФ „Земеделие“.

Внася: Кмета на Общината

 1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски имоти – частна общинска собственост в полза на Народно читалище „Христо Ботев – 1905“, с.Писарово, област Плевен.

Внася: Кмета на Общината

 1. Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване през стопанската 2018-2019г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд на наследниците на Нако Христов Левашки.

Внася: Кмета на Общината

 1. Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд на наследниците на Петър Димитров Николчовски.

Внася: Кмета на Общината

 1. Отдаване под наем за десет стопански години на земеделски имот, общинска собственост.

Внася: Кмета на Общината

 1. Удължаване срока на Договор за наем сключен на 22.03.2013 г. за УПИ III-1215 в кв.81, находящ се в с.Долни Луковит.

Внася: Кмета на Общината

 1. Отказ за издаване на разрешение за поставяне на водомерна шахта пред УПИ-I-1154 в кв.78 по плана на гр.Искър.

Внася: Председателя на ОбС

 1. Обсъждане и приемане на Информация за състоянието и анализ на безработицата в община Искър към 31.12.2017 г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Приемане на Общински план за противодействие на тероризма на Община Искър.

Внася: Кмета на Общината

 1. Отчет на Кмета на община Искър за изпълнение на актовете на Общински съвет-Искър за второто шестмесечие на 2017 г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за четвъртото тримесечие на 2017 г.

Внася: Председателя на ОбС

 1. Отчет за дейността на  Общинския съвет и постоянните комисии за второто шестмесечие на 2017г.

Внася: Председателя на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър