Get Adobe Flash player

30. Дневен ред/Покана за заседание – 28.02.2018 год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

 З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 28.02.2018 год. (сряда) от 15.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр. Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 1. Отмяна на Решение №500 по Протокол №30 от 30.01.2018 г. на Общински съвет Искър, гр. Искър.

Внася: Председателя на ОбС

 1. Отчет на Кмета на общината за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество за 2017 г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Определяне размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им. Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите за стопанската 2018-2019г. Определяне такса на декар за общо ползване и наемна цена на декар за индивидуално ползване на общинските мери и ливади през стопанската 2018-2019 год.

Внася: Кмета на Общината

 1. Удължаване срока на Договор № Д-ОА-26/15.01.2014г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Отдаване под наем за стопанската 2018-2019г. на земеделска земя, общинска собственост и определяне на наемна цена.

Внася: Кмета на Общината

 1. Разделяне на ПИ №253001 по плана за земеразделяне на с.Писарово.

Внася: Кмета на Общината

 1. Приемане на годишен доклад за наблюдението и изпълнението на общинския план за развитие 2014-2020г. на община Искър за 2017г.

Внася: Кмета на Общината

 1. Съществуване на маломерна паралелка в ОУ „Васил Левски“, с.Долни Луковит.

Внася: Кмета на Общината

 1. Информация за Културен календар на Община Искър за 2017г.

Внася: Зам.кмета на Общината

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър