Get Adobe Flash player

32. Дневен ред/Покана за заседание – 30.04.2018 год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 30.04.2018 год. (понеделник) от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр. Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 1. Информация за състоянието на пътната инфраструктура и подготовката за пролетно-летния сезон на 2018 г. в община Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Информация за изпълнение на договори по Оперативни програми и по Програмата за развитие на селските райони в община Искър за 2017 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Общинска стратегия за развитие на социални услуги в община Искър 2016-2020 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Допълнение на Решение №547 от 30.03.2018 г. на Общински съвет-Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Промяна в бюджета на общината за 2018 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за ПИ 118043, 118044, 123059, 123085, 123076, 123051, 123054, 123094, 123095 и 150006 в землището на гр.Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ III 1028, 1029, 1030 в кв.67А по плана на гр.Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  за УПИ VIII 689 в кв.20 по плана на гр.Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ IV 973, 974 в кв.158 по плана на гр.Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за първото тримесечие на 2018 г.

Внася: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър