Get Adobe Flash player

33. Дневен ред/Покана за заседание – 10.05.2018 год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.15, ал.1, т.1  и във връзка с чл.59, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

 

 

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 10.05.2017 год. (четвъртък) от 13.30 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

  1. Промяна в бюджета на общината за 2018 г.

Внася: Кметът на Общината

 

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър