Get Adobe Flash player

34. Дневен ред/Покана за заседание – 31.05.2018 год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

 

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 31.05.2018 год. (четвъртък) от 15.30 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

  1. Анализ на дейността на РУ – Долни Дъбник, респ. Участък – Искър за 2017 г.

Внася: Председателят на ОбС

  1. Промяна в предназначението на имот частна общинска собственост в публична общинска собственост (УПИ III-1028,1029,1030 в кв.67 по плана на гр.Искър).

Внася: Кметът на Общината

  1. Промяна в предназначението на имот частна общинска собственост в публична общинска собственост (УПИ IV-973 в кв.158 по плана на гр.Искър).

Внася: Кметът на Общината

  1. Промяна в предназначението на имот частна общинска собственост в публична общинска собственост (УПИ VIII-689 в кв.20 по плана на гр.Искър).

Внася: Кметът на Общината

  1. Промяна в предназначението на имот частна общинска собственост в публична общинска собственост (УПИ V-974 в кв.158 по плана на гр.Искър).

Внася: Кметът на Общината

  1. Продажба на общински обект, находящ се в гр.Искър, обл.Плевен, Нежилищна сграда (бивша поликлиника), ул. „Братя Миладинови“ № 43, УПИ I-604, кв.66а, представляващ Офис № 7 с площ 38,18 кв.м., заедно с 10,62 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж.

Внася: Кметът на Общината

  1. Откриване на административен адрес на ПИ 116032, м. „Чекръците“ в землището на гр.Искър.

Внася: Кметът на Общината

  1. Отчет за дейността на „СБВБДПЛР – Искър“ ЕООД гр.Искър през 2017 год.

Внася: Председателят на ОбС

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър