Get Adobe Flash player

35. Дневен ред/Покана за заседание – 29.06.2018 год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 29.06.2018 год. (петък) от 13.30 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Изменение на Наредба № 17 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Искър в търговски дружества, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 209 от 30.06.2005г. по Протокол № 25/30.06.2005 г.

Внася: Председателят на ОбС

  1. Промяна в бюджета на общината за 2018 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Информация за състоянието на училищата и детските градини в Общината и тенденции в развитието им през учебната 2018/2019 година.

Внася: Кметът на Общината

  1. Актуализиране на “План за действие на община Искър (2015-2020 г.) за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация” в изпълнение на целите на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите.

Внася: Кметът на Общината

  1. Изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за ПИ 118043, 123059, 123085, 123076, 123051, 123054, 123094, 123095 и 150006 в землището на гр.Искър.

Внася: Кметът на Общината

  1. План за работа на Общински съвет – Искър за второто шестмесечие на 2018 г.

Внася: Председателят на ОбС

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър