Get Adobe Flash player

36. Дневен ред/Покана за заседание – 20.07.2018 год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 20.07.2018 год. (петък) от 14.30 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Промяна в бюджета на общината за 2018 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 15/07/2/0/00500 от 28.12.2017год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020год., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Реконструкция на уличната мрежа в община Искър“, сключен между Община Искър и ДФ „Земеделие“.

Внася: Кметът на Общината

  1. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор № 15/07/2/0/00500 от 28.12.2017год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020год., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Реконструкция на уличната мрежа в община Искър“, сключен между Община Искър и ДФ „Земеделие“.

Внася: Кметът на Общината

  1. Осигуряване на финансов ресурс за управление на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Изменение на Решение № 569 от 30.04.2018г. по Протокол № 33 от 30.04.2018г. относно поемане на общински дълг от община Искър, за финансиране на инвестиционен проект в полза на местната общност: „Основен ремонт на уличната мрежа – Община Искър“.

Внася: Кметът на Общината

  1. Отчет на Кмета на община Искър за изпълнение на актовете на Общински съвет-Искър през първото шестмесечие на 2018 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Отчет за дейността на Общинския съвет и постоянните комисии за първото шестмесечие на 2018 г.

Внася: Председателят на ОбС

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър