Get Adobe Flash player

37.Дневен ред/Покана за заседание – 30.08.2018год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

 

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 30.08.2018 год. (четвъртък) от 14.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 1. Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Състоянието на общинския дълг на общината през 2017 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отчет за работата на общинска администрация гр.Искър за 2017 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Готовността на учебните заведения в община Искър за предстоящата учебна 2018/2019 година.

Внася: Кметът на Общината

 1. Състояние на парковете в община Искър, поддържане, опазване на тревната и дървесна растителност.

Внася: Кметът на Общината

 1. Промяна в бюджета на общината за 2018г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Съществуване на маломерни паралелки в начален и прогимназиален етап в ОУ „Васил Левски“, с.Долни Луковит.

Внася: Кметът на Общината

 1. Съществуване на маломерна паралелка в прогимназиален етап в ОУ „Васил Левски“, с.Долни Луковит.

Внася: Кметът на Общината

 1. Съществуване на слети и маломерни паралелки в НУ „Христо Ботев“, с.Писарово.

Внася: Кметът на Общината

 1. Изменение на Подробен устройствен план на улица „Братя Миладинови“ от ОТ80а до ОТ31а в гр.Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Учредяване право на преминаване през имоти собственост на община Искър, а именно: ПИ 118043, 123054, 123059, 123085, 123094 и 123095 в землището на гр.Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Учредяване право на преминаване през имоти собственост на община Искър, а именно: ПИ 200553, 118035, 200644 в землището на гр.Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински обект, находящ се в гр.Искър, обл.Плевен, Нежилищна сграда (бивша поликлиника), ул. „Братя Миладинови“ № 43, УПИ I-604, кв.66а, представляващ Офис № 7 с площ 38,18 кв.м., заедно с 10,62 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отмяна на Решение № 494/30.01.2018г. по Протокол № 30 от 30.01.2018г. на Общински съвет – Искър, гр.Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отмяна на Решение № 507/30.01.2018г. по Протокол № 30 от 30.01.2018г. на Общински съвет – Искър, гр.Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър да представлява Общината на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за второто тримесечие на 2018 г.

Внася: Председателят на ОбС

 1. Постъпило предложение от кметство Староселци, община Искър с рег.№ 10-02-23/27.07.2018 г. за подпомагане от страна на община Искър с финансови средства за отремонтиране на покривна конструкция на крайно нуждаещ се жител.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър