Get Adobe Flash player

38.Дневен ред/Покана за заседание – 28.09.2018год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

 

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 28.09.2018 год. (петък) от 14.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Промяна в бюджета на общината за 2018г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Информация за паралелки под норматив и слети паралелки в училищата през учебната 2018/2019 година.

Внася: Кметът на Общината

  1. Информация за управлението, стопанисването и разпореждането с общинския поземлен фонд през 2018 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд.

Внася: Кметът на Общината

  1. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на имоти – публична общинска собственост – язовири от общините на държавата и съгласно §33 от Закон за изменение и допълнение на Закон за водите, обнародван в Държавен вестник бр.55/03.07.2018 г., в тримесечен срок от влизане в сила на закона, кметовете на общини внасят в Министерство на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовирите при наличие на Решение, взето от съответния общински съвет за прехвърляне на собствеността безвъзмездно на държавата.

Внася: Кметът на Общината

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър