Get Adobe Flash player

39.Дневен ред/Покана за заседание – 30.10.2018год.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 30.10.2018 год. (вторник) от 14.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Промяна в бюджета на общината за 2018г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Информация за подготовката на Община Искър за работа при зимни условия.

Внася: Кметът на Общината

  1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Кандидатстване на Община Искър за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проект „Рекултивация и закриване на старо общинско депо за отпадъци в землището на гр.Искър“.

Внася: Кмета на Общината

  1. Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър да представлява Общината на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.

Внася: Кмета на Общината

  1. Приемане на Наредба № 32 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Искър.

Внася: Председателят на ОбС

  1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за второто тримесечие на 2018 г.

Внася: Председателят на ОбС

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

  

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър