Get Adobe Flash player

40. Дневен ред/Покана за заседание – 20.11.2018год.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 20.11.2018 год. (вторник) от 14.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на община Искър.

Внася: Кметът на Общината

  1. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план.

Внася: Кметът на Общината

  1. Извеждане от експлоатация без премахване на съоръженията на язовир „Пелово“ в ПИ 134033 землището на гр.Искър, Публична общинска собственост, видно от АОС №3586/03.08.2018 г.

Внася: Кметът на Общината

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър