Get Adobe Flash player

41. Дневен ред/Покана за заседание – 29.11.2018год.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 29.11.2018 год. (четвъртък) от 14.30 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Искър през 2018 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Промяна в бюджета на общината за 2018г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна оценка (УПИ I-1135).

Внася: Кметът на Общината

  1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна оценка (ПИ №104015)

Внася: Кметът на Общината

  1. Отдаване под наем на полските пътища включени в масивите за ползване и разпределени със заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2018-2019г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Дарение на движими вещи – Медицинска апаратура и консумативи от община Искър на Център за спешна медицинска помощ – Плевен за нуждите на Филиала за спешна медицинска помощ – гр.Искър.

Внася: Кметът на Общината

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър