Get Adobe Flash player

42. Дневен ред/Покана за заседание – 20.12.2018год.

 

П О К А Н А

 

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

 

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 20.12.2018 год. (четвъртък) от 14.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 1. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Искър през 2018 г. в Раздел III, б.“Б“.

Внася: Кметът на Общината

 1. Изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Промяна в бюджета на общината за 2018г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Определяне на такса за битови отпадъци за 2019 год.

Внася: Кметът на Общината

 1. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 година.

Внася: Кметът на Общината

 1. Определяне на базисни наемни цени през 2019 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост.

Внася: Кметът на Общината

 1. Определяне на месечна финансова помощ на граждани от община Искър, подложени на хемодиализа за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Внася: Председателят на ОбС

 1. Приемане на План за работа на Общински съвет – Искър, гр. Искър за първото шестмесечие на 2019 г

Внася: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър