Get Adobe Flash player

43. Дневен ред/Покана за заседание – 24.01.2019год.


П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

 

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 30.01.2019 год. (сряда) от 14.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 1. Промяна на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отпускане на средства за обезпечаване на кръводарителната кампания в община Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост.

Внася: Кметът на Общината

 1. Увеличаване основната месечна работна заплата на Кмета на община Искър.

Внася: Председателят на комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика“

 1. Определяне на основните месечни работни заплати на Кметовете на кметства, считано от 01.01.2019г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Приемане бюджета на Община Искър за 2019 година.

Внася: Кметът на Общината

 1. Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване през стопанската 2019-2020 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Кандидатстване с проект по ОПРЧР 2014-2020; Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрасни хора и лица с увреждания – Компонент 2“.

Внася: Кметът на Общината

 1. Обсъждане и приемане на Информация за състоянието и анализ на безработицата в община Искър към 31.12.2018г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отчет на Кмета на община Искър за изпълнение на актовете на Общински съвет-Искър през второто шестмесечие на 2018 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отчет за дейността на Общински съвет-Искър и неговите комисии през второто шестмесечие на 2018 г.

Внася: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ