Get Adobe Flash player

44. Дневен ред/Покана за заседание – 26.02.2019год.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

 

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 28.02.2019 год. (четвъртък) от 15.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Приемане на Наредба № 33 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства в община Искър.

Внася: Председателят на ОбС

  1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Промяна в бюджета на общината за 2019 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Отчет за извършени разпоредителни сделки с общинско имущество през 2018 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост.

Внася: Кметът на Общината

  1. Промяна начина на трайно ползване на земеделски земи публична общинска собственост за други земеделски нужди.

Внася: Кметът на Общината

  1. Одобряване на ПУП – ПП (Подробен устройствен план – парцеларен план) за ПИ 118043, 123059, 123085, 123051, 123054, 123094, 150006, 123076 и 123095 в землището на гр.Искър.

Внася: Кметът на Общината

  1. Промяна начина на трайно ползване на земеделска земя публична общинска собственост.

Внася: Кметът на Общината

  1. Определяне размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им. Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите за стопанската 2019-2020г. определяне такса на декар за общо ползване и наемна цена на декар за индивидуално ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2019-2020 год.

Внася: Кметът на Общината

  1. Информация за Културен календар на Община Искър за 2019 г.

Внася: Зам.кметът на Общината

  1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за четвъртото тримесечие на 2018 г.

Внася: Председателят на ОбС

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър