Get Adobe Flash player

45. Дневен ред/Покана за заседание – 26.03.2019год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

 

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 29.03.2019 год. (петък) от 14.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Промяна в бюджета на общината за 2019 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Продажба на жилищна сграда, лятна кухня, гараж и две стопански сгради построени чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот (УПИ) III-1521, кв.104Б по плана на гр,Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Приемане на годишен доклад за наблюдението и изпълнението на общински план за развитие 2014-2020 г. на община Искър за 2018 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците през 2018 г. на община Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Информация за дейността на читалищата в община Искър през 2018 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отчет за дейността и финансовото състояние на спортните клубове през 2018 г. и изразходваните средства през годината.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отчет за Дейността на Местната комисия за Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 год.

Внася:  Зам.кмет на община Искър и Председател на МКБППМН

 1. Отчет за изпълнението на Общинска програма за закрила на детето за 2018г.

Внася: Председателят на ОбС

 1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.

Внася: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на финансова помощ по постъпило предложение с Рег.№ 10-02-8/21.03.2019г. на Кмета на Кметство Староселци.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър