Get Adobe Flash player

46. Дневен ред/Покана за заседание – 30.04.2019год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

 

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 30.04.2019 год. (вторник) от 14:30 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Искър 2016-2020 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Информация за изпълнение на договори по Оперативни програми и по Програмата за развитие на селските райони в община Искър за 2018 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Информация за състоянието на пътната инфраструктура и подготовка за пролетно-летния сезон на 2019 год. в община Искър.

Внася: Кметът на Общината

  1. Продажба на двуетажна жилищна сграда, лятна кухня и стопанска сграда построени чрез отстъпено право на строеж върху урегулиран поземлен имот (УПИ) III-197, кв.86 по плана на с.Долни Луковит.

Внася: Кметът на Общината

  1. Определяне на пазарните оценки за парични обезщетения на собствениците на земеделски имоти, засегнатите от сервитута на трасе на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ на територията на Община Искър.

Внася: Кметът на Общината

  1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за 2018 г.

Внася: Председателят на ОбС

  1. Отпускане на парична награда на ученици от 12 клас на Средно училище „Христо Смирненски“, гр.Искър.

Внася: Председателят на ОбС

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър