Get Adobe Flash player

47. Дневен ред/Покана за заседание – 30.05.2019год.

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

 

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 31.05.2019 год. (петък) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Анализ за дейността на РУ – Долни Дъбник, респ. Участък – Искър за 2018 г.

Внася: Председателят на ОбС

  1. Отчет за дейността на „СБВБДПЛР-Искър“ ЕООД гр.Искър през 2018 г.

Внася: Председателят на ОбС

  1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за първото тримесечие на 2019 г.

Внася: Председателят на ОбС

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър