Get Adobe Flash player

48. Дневен ред/Покана за заседание – 28.06.2019год.

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

 

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 28.06.2019 год. (петък) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 1. Отчет за работата на общинска администрация гр.Искър за 2018 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Информация за състоянието на училищата и детските градини в Общината и тенденции в развитието им през учебната 2019/2020 година.

Внася: Кметът на Общината

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Промяна в бюджета на общината за 2019 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот ПИ № 55782.40.52 и определяне на пазарна цена.

Внася: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имоти и определяне на пазарни цени.

Внася: Кметът на Общината

 1. Продажба на двуетажна полумасивна жилищна сграда и паянтова жилищна сграда няходящи се в общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV- 42, кв. 4 и паянтова стопанска сграда находяща се в общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIII-42, кв. 4 по плана на с.Долни Луковит построени чрез отстъпено право на строеж.

Внася: Кметът на Общината

 1. Одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на общински имот.

Внася: Кметът на Общината

 1. Запазване на самостоятелна паралелка в ОУ „Васил Левски“, с.Долни Луковит.

Внася: Кметът на Общината

 1. Откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели, определяне правила за нейното провеждане, утвърждаване на образци на документи, създаване на комисия за провеждане на процедурата за подбор на съдебни заседатели и определяне на срок за приемане на заявления и документи за участие в процедурата за подбор на съдебни заседатели.

Внася: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър