Get Adobe Flash player

49. Дневен ред/Покана за заседание – 25.07.2019год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 25.07.2019 год. (четвъртък) от 15:00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 1. Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Състоянието на общинския дълг на общината през 2018 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Искър през 2019 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Промяна в бюджета на общината за 2019 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на общински имот.

Внася: Кметът на Общината

 1. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 15/07/2/0/00489 от 05.02.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за Проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“, сключен между община Искър и ДФ „Земеделие“.

Внася: Кметът на Общината

 1. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ ДДС към авансово плащане по договор № 15/07/2/0/00489 от 05.02.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за Проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“, сключен между община Искър и ДФ „Земеделие“.

Внася: Кметът на Общината

 1. Издаване на заповед за безвъзмездно право на прокарване на трасе на кабел НН, преминаващ през имоти публична общинска собственост.

Внася: Кметът на Общината

 1. Изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена в община Искър, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 33 от 06.09.1996 г., посл. изм и доп. с Решение № 414 от 30.08.2017 г.

Внася: Председателят на ОбС

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за второто тримесечие на 2019 г.

Внася: Председателят на ОбС

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Искър и неговите комисии за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

Внася: Председателят на ОбС

 1. План за работа на Общински съвет – Искър за второто шестмесечие на 2019 г.

Внася: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър