Get Adobe Flash player

50. Дневен ред/Покана за заседание – 29.08.2019год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 29.08.2019 год. (четвъртък) от 15:00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 1. Годишен отчет за изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Състоянието на парковете в община Искър, поддържане, опазване на тревната и дървесна растителност.

Внася: Кметът на Общината

 1. Готовността на учебните заведения в община Искър за предстоящата учебна 2019/2020 година.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отчет на Кмета на община Искър за изпълнение на актовете на Общински съвет-Искър през първото шестмесечие на 2019 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Промяна в бюджета на общината за 2019 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Формиране на маломарни паралелки в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит през учебната 2019/2020 год.

Внася: Кметът на Общината

 1. Запазване на самостоятелна паралелка в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит през учебната 2019/2020 год.

Внася: Кметът на Общината

 1. Формиране на маломарни паралелки в Начално училище „Христо Ботев“, с.Писарово през учебната 2019/2020 год.

Внася: Кметът на Общината

 1. Формиране на маломарни паралелки в Средно училище „Христо Смирненски“, гр.Искър през учебната 2019/2020 год.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем за пет стопански години на земеделски имоти, общиска собственост – ПИ с идентификатори 22438.316.2 и 22438.316.3.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем за пет стопански години на земеделски имоти, общиска собственост – ПИ с идентификатори 22438.53.4 и 22438.53.5.

Внася: Кметът на Общината

 1. Допълване на списъка с животновъди, приложен към Решение № 712 от 28.02.2019 г. на Общиснки съвет-Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Промяна в Решение № 710 от 28.02.2019 г., прието с Протокол № 45/28.02.2019 г. на Общински съвет-Искър

Внася: Кметът на Общината

 1. Отпускане на еднократна помощ.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър